STADGAR
Antagna vid årsmöte 2014-03-17 och vid föreningsmöte 2014-11-10
 
Stadgar för Rättviks Folkdanslag
 
§ 1                     MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET
 
Mom 1                Rättviks Folkdanslag (nedan förkortat RF) är en förening verksam inom Rättviks kommun.
Mom 2                RF:s målsättning är:
             •                           Att sprida intresse för folklig kultur
             •                           Att undervisa i folklig kultur
             •                           Att samträna ett uppvisningslag för offentliga framträdanden
Mom 3                RF skall vara ansluten till Svenska Folkdansringen för bygdekultur                                    genom distriktsorganisationen.
Mom 4                RF skall övrigt vara en från andra föreningar eller organisationer                                      fristående förening.
 
§ 2                       MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
 
Mom 1                Medlemskap i föreningen beviljas person som visar intresse för                                       föreningens verksamhet och som är beredd att följa föreningens                                     stadgar                                                                                
Mom 2                Till hedersledamot i föreningen kan kallas person som gjort sig förtjänt                            av föreningens aktning. Förslag till hedersledamot kan ställas av                                   medlem i föreningen. Beslut härom fattas vid årsmöte.
Mom 3                Uteslutning av medlem kan ske om medlemmen på ett eller annat sätt                           skadar föreningen. Fråga om uteslutning av medlem skall prövas av                                årsmötet, där denne äger vädjorätt.
 
§ 3                       MEDLEMSAVGIFT
                            
Mom 1                Årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet för nästkommande                                          kalenderår.
Mom 2                Medlemsavgift erläggs för varje verksamhetsår.
Mom 3                Hedersledamot är befriad från avgift.                    
 
§ 4                       MEDLEMSKAP I SVENSKA FOLKDANSRINGEN
 
Mom 1                Ordinarie medlemskap i RF innebär anslutning till Svenska                                              Folkdansringen.
Mom 2                Övriga medlemmar anslutna i annan förening tillhörande Svenska                                    Folkdansringen samt stödmedlemmar, ansluts icke till Svenska                                        Folkdansringen.
 
§ 5                       ÅRSMÖTET
 
Mom  1               Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Mom  2               Varje medlem i föreningen äger rätt att delta i och rösta vid årsmöte                                samt extra årsmöten.
Mom 3                Föreningens styrelse kallar, skriftligen eller digitalt, till årsmöte och                                  föreningsmöten minst två veckor i förväg                             
Mom 4                Till extra föreningsmöte kan förutom styrelsen även revisorer eller                                  minst 10 medlemmar kalla.
Mom 5                Vid årsmöte skall väljas ordförande och sekreterare för mötet.
Mom 6                Årsmötet är beslutsmässig när minst en tredjedel av föreningens                                    registrerade medlemmar är närvarande.
Mom 7                Vid omröstning skall gälla enkel majoritet om inget annat stadgas. Vid                            lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden biträder. Denna kan dock                            låta lotten avgöra.
 
Mom 8                Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma;
          ⁃                           Val av ordförande för årsmötet.
          ⁃                           Val av sekreterare för årsmötet.
          ⁃                           Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
          ⁃                           Val av två rösträknare.
          ⁃                           Årsmötets behöriga utlysande
          ⁃                           Dagordningens godkännande
          ⁃                           Styrelsens verksamhetsberättelse.
          ⁃                           Kassarapport samt resultat och balansräkning
          ⁃                           Revisorernas berättelse.
          ⁃                           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
          ⁃                           Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
          ⁃                           Motioner.
       ⁃                           Fastställande av medlemsavgifter, arvoden och övriga kostnadsersättningar.
          ⁃                           Fastställande av budget.
          ⁃                           Val enligt mom. 9 nedan
          ⁃                           Val av två revisorer.
          ⁃                           Val av valberedning.
 
Mom 9                    Vid årsmöte skall val för innevarande verksamhetsår av;            
          ⁃                           Styrelse enl. § 7, mom 2
          ⁃                           Sektionsansvariga och övriga ledamöter i sektionerna enl. § 8,
          ⁃                           Revisorer två
                              Valberedningskommitte bestående av föreningens medlemmar
Mom 10                  Förslag till ledamöter i styrelsen, sektioner och övriga funktionärer                                  framläggs av valberedningskommittén,                                                                      
Mom 11                  För att säkerställa kontinuitet i föreningens verksamhet bör inte hela styrelsen nyväljas.

 
§ 6                       FÖRENINGSMÖTE
 
Mom 1                     Vid föreningsmöte skall följande ärenden förekomma;
                          Val av två justerare
                          Dagordningens godkännande
                          Redogörelse för tidigare årsmötes/föreningsmötes beslut och vidtagna åtgärder
                          Kassörens rapport
                          Verksamhetsplanering
 
 
§ 7                            STYRELSEN
 
Mom 1                     Styrelsen är föreningens verkställande organ.
Mom 2                     Styrelsen som väljs på årsmöte skall bestå av;
                          ⁃                           Ordförande            väljs på 1 år
                          ⁃                           Vice Ordförande   väljs på 2 år
                          ⁃                           Sekreterare             väljs på 2år
                          ⁃                           Kassör                     väljs på 2 år
Mom3                    Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut samt i övrigt handlägga löpande ärenden inom föreningens verksamhetsområde.
Mom 4                    Ordföranden kallar till sammanträde senast en vecka före sammanträdesdagen. Mom 5    Kassören skall vid varje årsmöte/föreningsmöte avlägga                                                kassarapport.(res.o balans-budget)
Mom 6                    Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Mom 7                    Vid beslut skall enkel majoritet gälla. Vid lika röstetal gäller den åsikt som               ordföranden biträder.
Mom 8                    Varje sammanträde inleds med justering av föregående protokoll jämte                      redogörelser för vidtagna åtgärder.
 
§ 8                       SEKTIONER
 
Mom 1                Vid årsmöte skall beslutas om uppdelning av föreningens verksamhet på               sektioner  om arbetsuppgifterna                          inte handläggas av föreningens styrelse.
Mom 2                Sektionsansvarig är automatiskt ledamot i styrelsen.
Mom 3                Sektionsansvarig är rapporteringsskyldig för aktiviteterna vid      årsmöte/föreningsmöte.
 
§ 9                       PROTOKOLL
 
Mom 1                Protokoll skall vara underskrivet av ordförande och sekreterare samt                       justeringsmän vid årsmöte/extra årsmötet.
                             Protokoll vid föreningsmöte skall vara underskrivet av mötets ordförande samt    sekreterare.
 
§ 10                     REVISION
 
Mom 1                För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall vid                                årsmöte,väljas två revisorer. Revision skall vara avslutad före januari                              månads utgång.   
                           Revisionsberättelse skall tillställas föreningen vid årsmöte.
 
§ 11                     STADGEÄNDRING
 
Mom 1                Förslag om ändring och tillägg i dessa stadgar kan endast föreläggas                              årsmöte        eller ordinarie föreningsmöte och skall samla minst 2/3                              majoritet. Beslut skall   fattas vid två på varandra ordinarie möten,                                  varav minst ett årsmöte.
 
§ 12                     UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
 
Mom 1                Beslut om upplösning av RF kan endast fattas på årsmöte eller                                        föreningsmöte.  Då krävs minst ¾ majoritet. För att vinna laga kraft                                skall detta beslut bekräftas på följande årsmöte eller föreningsmöte.                              Även då krävs ¾ majoritet.
Mom 2                Eventuella kvarvarande tillgångar skall skänkas till ändamål om vilket                              samma     årsmöte eller föreningsmöte beslutar.