Å R S B E R Ä T T E L S E.
1953 har varit ett framgångsrikt år, för Rättviks Folkdanslag. Vi har kunnat glädja oss åt ett stadigt ökat intresse för folkdans bland ungdomarna på orten och många nya par har med liv och lust börjat deltaga i lagets övningar.
En av orsakerna till framgångarna är kanske, att vi sökt taga avstånd från allt föreningstråkigt pappersmalande och i stället sökt ordna det så trivsamt som möjligt. Vi har dansat och glatt oss och andra - små och trevliga fester och upptåg har det inte saknats.
Vid ett par tillfällen har pressen utpekat oss som det största danslaget i Dalom. Vi har bara att glatt taga emot blommorna och hoppas, att de skall stå sig. Det som gläder oss mest, är det stora förtroende, som laget åtnjuter i bygden. Vi har alltid blivit mötta av hjälpsamhet och stor förståelse från de personer och myndigheter, som vi vänt oss till i vårt arbete. Pressen har visat stort intresse vår verksamhet och välvilligt bidragit till att vi med framgång kunnat genomföra våra planer.
Vi vill passa tillfället att här få framföra ett varmt tack för all hjälp.
Medlemmarna
 Som en följd av vår föreningsform är inga medlemmar knutna till danslaget med medlemskort. Några medlemsavgifter förekommer ej. Den all­männa åsikten är den, att vi inte kommit samman för att ha en förening, utan för att dansa. Den som kommer till våra övningar och dansar, är också med i vårt lag.
I lagets övningar under året har omkring hundra ungdomar deltagit. Omkring trettio av dessa har dansat vid uppvisningslagets övningar. Vi har dansat varje måndag i Församlingshemmets lilla sal och det har i allmänhet varit tio par som deltagit varje danskväll.
Våra dansringar för barn har samlat över sjuttio deltagare, som uppdelats i tre grupper. Denna gren av vår verksamhet har mottagits med stor uppskattning från föräldrahåll.
Danslagets arbete har letts av följande Styrelse:
ordf. Sven O. Nordlander
v.ordf. Folke Lidell
kassör Greta Hansson
sekr. Dagmar Pettersson
Karl Lennart Andersson och Ingels Erik Eriksson


Dräktkommitté:
Sven 0. Nordlander
Ingels Erik Eriksson
Folke Lidell
Dagmar Pettersson


Festkommitté:
Bengt Andersson
Sven 0. Nordlander
Anders Sparf och Yngve Hagman har svarat för musiken under övningar och uppvisningar. Vi tackar för det stora intresse de visat.
Styrelsen har varit samlad fyra gånger. De flesta frågor har dryftats och avgjorts av hela laget under övningskvällarna.
Uppvisningar.
Listan över årets uppvisningar visar, att laget varit flitigt i elden och att vi även varit anlitade andra tider än under sommaren.
11 febr.Hotell Rättviksgården
14 febr.Hotell Persborg
7 marsHotell Rättviksgården
21 majTuristhotellen - Sveriges Bokhandlarkongress
28 majHotell Siljansborg
14 juniHotell Persborg
21 juniHotell Siljansborg - majstång resning
22 juniGammelgården - Hembygdsfest
15 juliHotell Lerdalshöjden
19 juliHotell Persborg
19 juliGammelgården
3 aug.Hotell Siljansborg
5 aug.Hotell Persborg
8 sept.Turisthotellen
10 sept.Hotell Siljansborg
13 sept.Sammilsdal, Leksand - Kungauppvaktning
22 sept.Stadshotellet, Falun
3 okt.Hotell Persborg
21 nov.Församlingshemmet
5 dec.Församlingshemmet
15 dec.Församlingshemmet
Vi har kommit att dansa för mycket utlänningar och en liten solskenshistoria från ett sådant tillfälle upplevde vi med resebyråfolk från Amerika. En herre kommer efter dansen fram och gör begripligt, att vad han upplevt var bland det vackraste han sett, det var ett så ungdomligt och friskt lag. De flesta av oss förstod naturligtvis ej de myckna orden, varför han liksom för att förtydliga och för att tala ett språk som vi alla förstod, tog upp en femtiolapp och tryckte den i handen på kassören. Nu, menade han liksom, måste de väl förstå, hur fint jag tyckte det hela var. (De finaste blommor vi fått)

 


Bland de fjorton danser, som vi har på vår repertoar, så är vi mest stolta över Rättvikspolskan ty det är en gammal Rättviksdans, som vi själva har spårat upp. Vi har då och då hört talas om, att en dans med detta namn hade funnits, då vi beslöt försöka leta rätt på den. De som hade föräldrar med för sänkningar i gamla Rättvik, gjorde undersökningar. Folke Lidell lärd så oss en del. Anders Sparf med fiolen började även han att minnas dansen. Det gjorde flera och snart började den lilla enkla dansen att taga form. Ännu saknas det säkert mycket och vi vore tacksamma om de, som vet något om denna dans, ville vända sig till Folke Lidell, Vikarbyn. Ring eller skriv!!!!
Dräktkommittén.
Laget har tillsatt en dräktkommitté med uppgift att göra sig underrättad om bygdens dräktbruk och tillse, att lagets medlemmar får en till alla delar riktig Rättviksdräkt.Uppgiften är mycket svår. Det råder mycket stora meningsskiljaktigheter i fråga om vår dräkts utseende. För att komma någon vart med de olika föreställningarna om hur det bör se ut, fordras verkliga krafttag på en bredare front än den, vi kunna skapa inom laget. Kommittén har också varit i kontakt med personer med kunskaper på detta område för att söka få till stånd en diskussion. Denna har ännu ej kunnat förverkligas. Kommitténs enskilda medlemmar har dock varit i verksamhet. Så har t.ex. Sven O. Nordlander återinfört den gamla Rättvikshatten. Hemslöjden har vävt, upp det smala bandet kring kullen och sockenskräddare Wennmark har ordnat de fem topporna, röda för ogifta och svarta för gifta. Det var säkert länge sedan en sådan hatt senast iordningställdes. Han har också återupptagit "lågon" eller "lågbrackan" - den gamla fina rättviksbyxan. Den kom ur bruk för omkring 50 år sedan, men nu används den redan av fyra pojkar i laget. Alla pojkar i laget har plösar av rättviksmodell på sina skor. Det är skomakare Per Frid, som i samråd med Nordlander gjort dem. De börjar nu användas även utom laget.
Danslagen för barn.
Vår gamla önskar att även få lära barn att dansa folkdans förverkligades under året, då vi startade kurser för barn i olika åldrar, uppdelade på tre danslag. Nils Fabricius har lett dessa övningar. Att barnen verkligen uppskattade våra ansträngningar, ser man bäst på att över sjuttio deltagit med liv och lust och med ett aldrig svikande intresse, sökt lära sig de enkla danserna och lekarna.Om något år kommer dessa övningar helt säkert att lämna ett strålande resultat.Att barnen verkligen uppskattade våra ansträng­ningar, ser man bäst på att över sjuttio deltagit med liv och lust och med ett aldrig svikande intresse, sökt lära sig de enkla danserna och lekarna.
Om något år kommer dessa övningar helt säkert att lämna ett strålande resultat.
Danskurser i gammaldans.
Genom annonsering i ortspressen samlade vi alla, som var intresserade av att lära gammaldans, till en kurs. Nils Fabricius tog hand om kursen och har lett verksamheten.
Intresset är stort och redan vid starten hade omkring trettio intresserade anmält sig.
Kyrkbåtsrodd.
Bland de byalag och föreningar, som åtagit sig kyrkbåtsrodd till kyrkan under sommarsöndagarna, återfanns naturligtvis också danslaget. Vi hade tur med vädret och fick god hjälp vid årorna.
Även i andra liknade sammanhang har vi varit anlitade. Vid midsommarfirandet, som Hembygdsföreningen anordnade, deltog vi i festtåget till Gammelgården, där vi klädde stången och ledde dansen. Under Rättviksveckan 1953 deltog laget även vid festligheterna på Gammelgården.
Huppleken för kungen.
En bland de stora upplevelserna för laget blev naturligtvis deltagande i festligheterna i samband med Kungabesöket, där höjdpunkten utgjordes av medborgar uppvaktningen i Sammilsdal i Leksand. Laget deltog i folkdansuppvisningen och i den stora ringen med danspar från hela Dalarna kunde man se hela sex par i Rättviksdräkt.
Andersdagen
Andra året, som vi tog oss för att återuppliva de gamla sederna kring Andersdagen gjorde vi Andersfirandet till något av en festdag för hela Rättvik.
Genom reklam, tidningsskriverier och personlig påverkan förmådde vi omkring två hundra barn och äldre att kläda ut sig och fira dagen.. Aldrig tidigare har väl Anders blivit så uppvaktad.
Vi försökte att till alla delar följa de anvisningar, som finns om hur det skall ha gått till.
Redan på eftermiddagen började ett hundratal barn att gratulera i gårdarna. Barnens glada vandring avslutades vid Församlingshemmet, där laget bjöd alla på choklad och bullar och lustigheter. Kl. 8 på kvällen samlades alla "Andersgubbarna", stora såväl som små vid Tingshusets trappa, där det blev tal, musik och fyrverkeri. Sent skall vi väl glömma den fest, som de äldre sedan fick uppleva på Turisthotellet. Där fanns sjuttio dråpliga figurer, som svängde sig i dansen.
Bössinsamlingen, som barnen gjorde under sina besök i hemmen, gav 432 kronor. Pengarna gick till julklappar åt behövande barn på orten.
Ju mer vi är tillsammans!!!
Här skall bli en trevlig fest ansåg vi och så inbjöd vi alla folkdansare i Siljanstrakten till höstträff i Fryksås. . Tillsammans med de sjuttio som kom, hade vi verkligt roligt. Det lektes och dansades av hjärtans lust. Hoppas nu bara, att det kan bli tradition, att vi får ses på detta sätt då och då.
Kort före jul inbjöd vi alla föräldrarna till lagets yngsta till en fest, där vi förutom dans kunde bjuda på trivsam underhållning med bl.a. kåseri av Knis Karl Aronsson.
Den långa raden av småfester inom laget ser aldrig ut att taga något slut- alltid är det någon som fyller år!
Flickornas påhitt att under Lucianatten gå från hus till hus och bjuda pojkarna på kaffe med lussekatter var så bra, att vi pojkar måste svara med att förvandla en danskväll till Staffan och smörgås. Vita strutar och stora lakan och flickorna kände säkert bara igen rösterna på oss, där vi stod och gastade.
Många av årets övningskvällar har avslutats med en trivsam pratstund kring en kopp the.
Då jag nu lämnar Rättviks Folkdanslag och vid årsmötet avgår som dess ledare, vill jag passa tillfället att önska laget fortsatt framgång. Det är min förhoppning att laget även i fortsättningen skall göra en insats, då det gäller att söka bevara vår bygds gamla vackra traditioner.
Sven O. Nordlander
 Revisionsberättelse
Undertecknade, utsedda att revidera Rättviks Folkdanslags räkenskaper för år 1953 ha efter slutfört uppdrag härmed äran avgiva följande revisionsberättelse:
Ställningen den 1/1 1953

Skulder:

Ej utbetalda lotterivinsterKr. 1.600:--
Behållning: laget          170:04

                   dräktfond l.219:95Kr. 1.389:99

Kr. 2.989:99Tillgångar:

Kassa och BankKr. 2.889:99
fordran å medlemKr     100:--

Kr. 2.989:99Vinst- & Förlusträkning

Utgifter

Ersättning till spelmänKr      509:--
FesterKr      147:13
Resor för lagetKr      796:60
Utlämnade vinster i lotteriKr   1.580:--
Diverse omkostnaderKr      291:70
Behållning: kassan           21:33

                  dräktfond  1.137:95Kr   1.159:28Inkomster

Kassa och Bank

Uppvisningar

Gåva av amerikanKr       50:--
Återbetalt lånKr       50:--
RäntaKr       41:32
DiverseKr       47:40

Kr. 4.483:71Ställningen den 31/12 1953.

Skulder:

Behållning: LagetKr.      71:33
                   DräktfondKr  1.187:95

Kr. 1.209:28Tillgångar

Kassa och BankKr. 1.159:2
Fordran å medlemKr      50:-­

Kr. 1.209:28Vi har tagit del av räkenskaperna och funnit dem vara förda med ordning och reda.Då vi ej funnit anledning till anmärkning, få vi tillstyrka att kassören beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Rättvik den 20 februari 1954

Gunnar Eliasson               Gunnar Wittgren