Polska från Bingsjö
Uppbjudning efter hand:  Dansas parvis medsols i ring, rörelseriktning motsols.
Fattningar: Under förstegen, kavaljeren midjefattning, damen fattar med vänster hand på eller underifrån om kavaljerens överarm. Paret tar handfattning framför, varvid kavaljeren fattar ovanifrån med vänster hand om damens högra. Ytterarmar hängande mindre vanligt.
Under omdansningen: Polskfattning, men kavaljeren fattar med vänster hand högt på damens högra överarm.
Försteg: Kavaljeren vänster, damen höger försteg. Polsksteg.
Kavaljeren: Vänster fot isättes ett steg framåt (1), vridning på vänster fotsula då höger fot lyftes (å), fortsatt vridning på vänster fotsula medan höger fotsula isättes en fotslängd från vänstra hålfoten (2), vridning på höger klack och vänster fotsula (å), med höger fotsula en obetydlig markering (3), - vänstra klacken berör ej golvet under vridningsmomentet (1) å-3 - någon vridning på höger fotsula och vänster fot lyftes (å) o.s.v. - Märk att polskan dansas jämnt och "glidande" i samstämmighet med musikens rytm.
Damen: (Övergångssteg) Höger fot mellan kavaljerens fötter (2), vänster fot ett tämligen långt steg (3). Därefter: Höger fotsula (tåstöd) intill vänstra hålfoten (1), höger fot mellan kavaljerens fötter (2), vänster fot ett tämligen långt steg (3) o. s. v.
Utförande: Efter några försteg - vanligen två - dansas polska, ofta med markering av kavaljeren på det inledande stegets första taktdel, med avbrott för försteg efter behag.
II SPRINGPOLSKA
Musik: Polska från Bingsjö. Räkna 1-2-3-4-5-6.
Uppbjudning efter hand:  Dansas parvis medsols i ring, rörelseriktning motsols.
Fattningar: Under förstegen: Enkel midjefattning men ytterarmar hängande.
Under omdansningen: Polskfattning.
Steg: Vänster försteg. Springsteg, huvudsakligen dansade på hela foten: Vänster fot ett steg framåt-höger (1), höger fot ett kort steg åt höger med klacken i höjd med vänstra tån (2), vänstersteg med tån pekande åt höger (3). Höger fot isättes bakom vänster, klack (4), vänster fot något till vänster om den högra (5) samt höger fot ett steg framåt-höger (6).
Utförande: Springpolskan dansas med eller utan försteg med järnna springsteg, ett varv på två takter. Kavaljerens bakåtsteg med höger fot sker på taktdel 4, damens på takt del 1, stegen alltså förskjutna en takt mellan kavaljer och dam. Om paret inleder dansen med försteg, dansar damen ett försteg ytterligare, när kavaljeren - under det omdansfattning tages - börjar med springstegen (1-3). Damen springsteg börjar alltså på taktdel 4. Vid omdansning direkt, då kavaljeren börjar med springsteg, dansar damen ett försteg (1-3) för att sedan falla in med springsteg (4). Paret kan taga omdansfattning omedelbart efter uppbjudning - kavaljeren  vänd

i rörelserikning - och omdansa med springsteg, varvid kavaljeren börjar med vänster fot framåt, damen med höger fot bakåt (1).
Polskorna I, II och III kan dansas samtidigt och jämsides. Ävenså kan varje par dansa dem omväxlande. (Jämför springpolska från Nås).
III Enbenspolska
Musik:Polska från Bingsjö.
Uppbjudning efter hand: Dansas parvis medsols i ring, rörelseriktning motsols.
Fattningar: Under förstegen:
a) Se polskan.
b) Enkel handfattning med innerhänder, kavaljeren fattar ovanifrån, ytterarmar hängande.
Under omdansningen: Se Polska från Boda men kavaljeren och damen till vänster om och något förbi varandra.
Steg: Försteg:
a) Se polskan.
b) Se under "utförande" nedan. Polsksteg
Kavaljeren:
Efter ett långt steg framåt-höger isättes vänster fot (1), vridning på vänster fotsula (2), vridning på vänster klack (3). höger fot isättes (1) vridning på höger fotsula, vridning på höger klack (3). Vänster fot (1) o.s.v. Alltså en fotisättning på varje takt. Under omdansningen hålles det fria benet något upplyft med böjd knä.
Damen: Övergångssteg: Höger fot mellan kavaljerens fötter (2), vänster fot ett tämligen långt steg (3). Därefter: Höger fotsula (tåstöd) intill vänstra hålfoten (1), höger fot mellan kavaljerens fötter (2), vänster fot ett tämligen långt steg o. s. v.
Utförande: Polskan inledes med antingen ett fåtal - vanligen två - försteg, då på det sista förstegets taktdel 3 tages ett långt högersteg, eller, när "förstegsfattning" b/ enligt ovan användes, följande steg:
Kavaljeren dansar ett kort steg framåt med vänster fot, medan kroppstyngden överföres till vänstra benet (1), höger fot sättes intill under svikt (2) och vänster fot ett steg på stället (3). På denna takt har paret under någon vridning från varandra gjort armföring framåt. Under överflyttning av kroppstyngden till högra benet dansar kavaljeren ett kort steg bakåt (1), vänster fot intill och svikt på den högra (2), samt höger fot ett steg på stället (3), allt under vridning mot varandra och armföring bakåt (1-3). Därpå följer ett vänster försteg, varefter omdansning - ett varv på varje takt - med polsksteg börjar.

Damen gör motsvarande steg och rörelser med början på höger fot (1-3, 1-3) och dansar så ett höger försteg (1-3), varpå polskstegen, förut beskrivna i polskan, vidtager.
Försteg och polsksteg omväxlas efter behag.
Upplysningar om polskorna Mases Erik Persson - Sjös'n - (1885) Finnbacka, Bingsjö, har dansat beskrivna polskor sedan sin ungdom och visar ännu vid 81 års ålder såväl kavaljers som damsteg på ett utmärkt sätt. "Enbenspolskan" har Mases Erik lärt omkring år 1905 av Peckos Hans Matsson (1880-1954) i Bingsjö, men har sig ej bekant något om denna polskvariants tidigare ursprung.
Upptecknade år 1966 av Johan Larsson, Gagnef och Ingvar Norman, Säter.