Rättviks Folkdanslag 1952
Styrelsen för Rättviks Folkdanslag har följande berättelse att avge för första verksamhetsåret 1952.
Vår strävan att i Turistbyråns regi ordna ungdomliga danskvällar ned lekar och upptåg födde tanken på ett Folkdanslag. Intresset fanns. Sedan musik, lokal och ledare ordnats, kunde vi kalla till den första övningen i Församlingshemmet den 9 april. Det blev 15 ungdomar som hörsammade kallelsen. Lidell från Vikarbyns gamla lag hade åtagit sig dansledningen och musiken sköttes av Prest Olle Eliasson och Sven Snis.
Redan efter någon kväll beslutade vi under allmän överläggning på dansgolvet att vår förening inte skulle vara någon förening i den vanliga formen med medlemskort och pappersexercis. Man skulle bara vara med helt enkelt, i gammal god stil och den enda historieskrivning som kunde tillåtas, var dagbok och eventuellt kassabok.
Redan två veckor efter starten hade vi fått vår tidningsdebut med artikel i den 24 april. Signaturen Jea uttryckte sin tillfredställelse med att Rättvik åter kunde glädja sig åt ett danslag. Det var omkring 15 år sedan det gamla upplöstes
Nötningen med danserna fortsatte, vi träffades för övning två gånger i veckan.
Några dagar senare kom den första förfrågan, om ville vara villiga att uppträda på Turisthotellen den 4 juni. En styrelse behövdes nu för att besluta i sådana angelägenheter och för att handha den kommande kassan. Officiellt bildades laget vid möte på Hotell Rättviksgården den 6 maj.
Följande styrelse valdes;
Olle Eliasson,             ordf.
Gudrun Snöborgs,       v.ordf.
Dagmar Pettersson,    Sekr.
Greta Hansson,           kassör
Folke Lidell,                dansledare
med Sven 0. Nordlander och Gunnar Wittgren som övriga styrelseledamöter.
Första gången laget samlades för något roade upptåg var, då vi efter slutad dansövning inbjöds till Sven Nordlander på kaffe och tårta. Sven mottaga en Dala häst. Söndagen före första uppvisningen, ordnades generalrepetition i samband med släktmiddag i Gärdebyn på Magitasgården.
Onsdagen den 4 juni
Så kom då den dag, då laget ställde upp för sin premiär vid Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens kongressmiddag på Turisthotellen. Bland de 200 gästerna märktes ett statsråd och fyra landshövdingar.
Det var 8 par, som dansade de 5 danser, vi på mindre än 2 månader lärt in. För en lyckad debut framförde vi med blommor vårt tack till Lidell och Eliasson.
Därefter följer sommarens program med uppvisningar slag i slag:
11 juni på Hotell Siljansborg
12 juni på Grand Hotell, Falun
24 juni på Hotell Siljansborg
Dessutom deltog laget i tåget från Knektplatsen till Gammelgården.
25 juni på Gammelgården
3 aug på Hotell Siljansborg
4 aug på Furudals Turistför. Sommarfest.
4 aug på Hotell Persborg.
17 aug på Hotell Persborg.
30 aug på Ungdomsringens stämma i Rättvik
17 sept. på Hotell Lerdalshöjden
4 okt på Hotell Dalecarlia
7 dec på Julmarknad i Församlings­hemmet.
Oräkneliga var de glada upptåg samt små och stora fester, som ordnades under sommarens lopp, ofta improviserade i samband med uppvisningar.
Under de första höstmånaderna var vi beredda att ta med nya ungdomar, varför vi annonserade i ortspressen den 11/9 om detta. Tidningarna behandlade i samband med detta lagets verksamhet i längre artiklar.
Gärdebylåten.
Någon av de första kvällarna besöktes vi av vännen Nallander och lyckades förmå honom att sjunga sin text till Gärdebylåten. Gärdebylåten mp3
Vi blev stormförtjusta och beslöt enat att ta upp den som vår signaturmelodi. Nallander gav sin tillåtelse och vi tryckte texten och delades ut den i laget.
Utan större förfrågningar höll vi redan från första början till på Församlingshemmet.
I samband med fernissning av golven, blev vi under sommarmånaderna nödsakade att söka annan lokal: Rektor Heurlin, Turisthotellen och Rättviks Folkpark ställde välvilligt sina lokaler till förfogande. Frampå höstkanten har vi åter tillåtits att vara i Församlingshemmets lilla sal.
Ungdomsringen. (Nu heter den Svenska Folkdansringen)
Som en följd av vår föreningsform är laget inte anslutet till någon organisation. Redan tidigt höjdes röster för lagets inträde i Ungdomsringen, men oftast höjdes minst lika många röster för att vi inte behövde detta stöd. Som en följd av resonemanget gjorde John Larsson, Garpenberg oss ett besök den 21 aug, vilket inte ledde till något resultat. Efter vad vi kunnat erfara vid samtal med initierade personer är Ungdomsringens inställning till bärande av dräkten inte detsamma som vår och i vårt tycke felaktig. i en tidningsintervju i Dala-Demokraten den 20 dec. gav Sven O. Nordlander uttryck för sin och lagets åsikt i denna sak. Artikeln har insänts till Ungdomsringen, Stockholm för att vi från dem skulle få höra ledningens åsikt, något svar har nu 8 veckor senare inte kommit.
Anna-dagen.
Efter dansövningen dagen före Anna-dagen beslöt vi att återuppleva de gamla Anna-sederna.
Vi samlades hemma hos Nordlanders kl.8 på Anna-kvällen och drog sedan utklädda enligt gammal mönster genom samhället och Lerdal.
Det forna gottiggeriet hade ersatts med insamling till julklappar åt barn, som i vanliga fall inte får några leksaker. Vi tiggde på en timme ihop 100 kronor och mottogs väl av samtliga familjer. Även pressen visade sin förståelse, vilket lovar gott för kommande år.
Månadsträffarna
Det har funnit önskemål om att vi då och då skulle anordna gammeldanskvällar.
Genom ett fördelaktigt erbjudande från direktör Ejnarsen på Hotell Rättviksgården gjordes upptakten fr.o m. 1953. Januariträffen fick formen av en julfest med julklappar och ringlekar. I februari gjorde vi ett första försök att inbjuda även utomstående. Vi kunde bjuda på ett rätt lyckat program. Spelmännen Yngve Hagman, Edvin Hagman, Petters Erik Eriksson och Westlund från Vikarbyn hade hörsammat vår inbjudan. Dessutom bidrog allas vår Knis Karl Aronsson samt vår österrikiska gäst Josef Friddel med trevlig underhållning vid tebordet. Samtliga ställde sig till förfogande utan ersättning. Vi tacka för förståelsen.
Kassarapport
Inkomster:
10 uppvisningar 935 :-
2.000 st. sålda lotter 4000 :- á 2 :- kronor
Ränta å sparkasseräkning 6:90 :-
Kronor 4.941:90
Utgifter:
Diverse omkostnader 313:96 :-
Ersättning till spelmän 90:-
Bidrag till resor för spelmän 37:90 :-
2 kompletta mansdräkter 300 :-
Skoplösar av Rättviksmodell 94:25 :-
Kliché och trycksaker 310 :-
Lotteriets omkostnader 405:80 :-
Vinster, 4 st. á 500:- 2.000 :-
Behållning 1.389:99 :-
kronor 4.941:90 :-
Lotteriet.
För att skaffa laget ett litet förråd av gedigna dräkter beslöts att vi genom lotteri skulle försöka skaffa det nödvändiga kapitalet. Lotteriet skulle omfatta 2000 st. lotter om 2 :-. Vinsterna utgjordes av fyra måttbeställda sockendräkter. Redan efter 2 månader skulle full redovisning lämnas och kassören fick mottaga 2.000 :- kronor med avdrag för tryckning av lotten m.m.
Trots en mängd avflyttningar från orten, har laget i dag ett 25-tal aktiva. Vi övar varje måndag i Församlingshemmets lilla sal.
Styrelsen vill tacka för den goda sammanhållningen och det intresse som visats. Vi hoppas Ni haft den glädje och förnöjelse, som vi vet att folkdansen kan ge ungdom.
Vi önska laget fortsatta framgångar